Πρόλογος

Το EUMETNET είναι ένα δίκτυο που συγκεντρώνει τις Ευρωπαϊκές Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες

Το Δίκτυο EUMETNET παρέχει ένα πλαίσιο οργάνωσης προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ των μελών του, στους διάφορους τομείς των βασικών μετεωρολογικών δραστηριοτήτων, όπως είναι τα συστήματα παρατήρησης, η επεξεργασία δεδομένων, τα βασικά προϊόντα πρόγνωσης, η έρευνα και η ανάπτυξη προγραμμάτων, η εκπαίδευση. Μέσω των προγραμμάτων του EUMETNET, τα μέλη σκοπεύουν να αναπτύξουν τη συλλογική ικανότητά τους προς όφελος της διαχείρισης του περιβάλλοντος, του κλίματος και να παράσχουν σε όλους τους ευρωπαίους χρήστες την καλύτερη διαθέσιμη ποιότητα των μετεωρολογικών πληροφοριών. Επίσης, μέσω του δικτύου EUMETNET θα καταστήσουν αποδοτικότερη τη διαχείριση των συλλογικών πόρων.


Όροι και προϋποθέσεις για τη χρήση του ιστοτόπου Meteoalarm (μία πρωτοβουλία του Δικτύου EUMETNET)

Γενικές παρατηρήσεις
Ο ιστοτόπος Meteoalarm έχει δημιουργηθεί για να δώσει στο ευρύ κοινό ένα γραφικό σύστημα πληροφοριών για ενδεχόμενο μετεωρολογικό κίνδυνο και προειδοποίηση στην περιοχή της Ευρώπης.
Αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία των μελών του EUMETNET (βλ.: www.eumetnet.eu), του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Μετεωρολογικών Υπηρεσιών, την διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστρίας (ZAMG) εκ μέρους των μελών του Meteoalarm.
Το δίκτυο Eumetnet, οι Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες ή οποιοσδήποτε πάροχος δεδομένων ή πληροφοριών δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα ή καθυστερήσεις στο περιεχόμενο ή για οποιεσδήποτε ενέργειες που στηρίζονται σε αυτές.

Χρήση του ιστοτόπου
Η πρόσβαση και η χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου Meteoalarm αποτελεί συγχρόνως αποδοχή των όρων και διατάξεων, οι οποίοι ισχύουν από την πρώτη χρήση του ιστοτόπου.

Οι συνεργάτες του Meteoalarm διατηρούν το δικαίωμα να αλλάξουν αυτούς τους όρους και τις συνθήκες οποιαδήποτε στιγμή, δημοσιεύοντας τις αλλαγές στο διαδίκτυο. Η ευθύνη για τακτικό έλεγχο των πληροφοριών που δημοσιεύονται on-line και αφορούν τυχόν αλλαγές ανήκει στους χρήστες. Η συνέχιση χρήσης αυτού του ιστοτόπου μετά από τυχόν αλλαγές, θα αποτελεί την αποδοχή τους από εσάς.

Οι συνεργάτες του Meteoalarm έχουν καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών και των στοιχείων που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες και τα στοιχεία του ιστοτόπου Meteoalarm υπόκεινται συνεχώς σε αναπροσαρμογή.

Σε καμία περίπτωση τα μέλη του Meteoalarm δεν ευθύνονται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή υποδειγματικές ζημιές ή απώλεια εσόδων, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε καλής ή κακής χρήσης αυτών των δεδομένων.

Πνευματική ιδιοκτησία
Τα λογότυπα που χρησιμοποιούνται στον ιστοτόπο είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα.

Το υλικό που παρουσιάζεται σε αυτό τον ιστοτόπο είναι κοινή ιδιοκτησία των συνεργατών Meteoalarm, και υπόκειται στην προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
Η ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα για όλες τις επιχειρησιακές και τρέχουσες πληροφορίες επαγρύπνησης και προειδοποίησης που παρέχονται στο σύστημα Meteoalarm θα ανήκουν στους συνεργάτες του Meteoalarm ( Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες), οι οποίοι παρέχουν τις πρωτογενείς πληροφορίες. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό τον ιστοτόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από το κοινό. Πριν χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες που λαμβάνονται από αυτό το δίκτυο, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ημερομηνία & το χρόνο των στοιχείων και προϊόντων που παρουσιάζονται
Σε περίπτωση που αυτές οι πληροφορίες επαναχρησιμοποιούνται: Αυτές οι πληροφορίες δεν θα τροποποιηθούν στο περιεχόμενο και η πηγή των πληροφοριών πρέπει να αναφέρεται πάντα ως Meteoalarm ( για τους χρήστες του διαδυκτίου υπό μορφή σύνδεσης: www.meteoalarm.eu). Ο χρόνος έκδοσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Για να συμπεριληφθούν σε εργασίες τρίτων στοιχεία αυτού του ιστοτόπου, θα πρέπει να επισημαίνεται στις εργασίες η πηγή του υλικού που χρησιμοποιήθηκε και ότι αυτό δεν υπόκειται στην προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Συμπληρωματικές πληροφορίες μπορούν να ληφθούν από την ακόλουθη διεύθυνση meteoalarm( a )zamg.ac.at

Υπερσυνδέσεις (με άλλους ιστοτόπους)
Η ιστοσελίδα του Meteoalarm χρησιμοποιεί υπερσυνδέσεις με ιστοτόπους που διαχειρίζονται άλλες Εθνικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες. Αυτές οι υπερσυνδέσεις παρέχονται μόνο για διευκόλυνσή σας και δεν υποστηρίζονται από τα μέλη του Meteoalarm ως προς το περιεχόμενό τους, επομένως δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους ιστοτόπους αυτούς.

Ποιες πληροφορίες θα παρουσιαστούν
Τα προϊόντα του συστήματος επαγρύπνησης στα οποία θα υπάρχει πρόσβαση, θα αποτελούνται από τους γεωγραφικούς χάρτες και από ένα τυποποιημένο σύστημα επαγρύπνησης, που επιλέγεται με βάση την κοινή χρήση, όλων των χρωμάτων (επίπεδα επαγρύπνησης) ανάμεσα στις συμμετέχουσες χώρες και τις περιοχές τους. Χρησιμοποιείται κωδικοποίηση χρώματος για να απεικονιστεί η σοβαρότητα του προβλεπόμενου γεγονότος στο οποίο τα ακόλουθα χρώματα αντιπροσωπεύουν:

Άσπρο:

Στοιχεία που έχουν λήξει, ελλιπή ή λανθασμένα

Πράσινο:
Δεν απαιτείται καμία ειδική προειδοποίηση λόγω καιρού.

Κίτρινο:
Ο καιρός ενδεχομένως να είναι επικίνδυνος. Τα καιρικά φαινόμενα που έχουν προβλεφθεί δεν είναι ασυνήθιστα, αλλά να είστε προσεκτικοί εάν ασκείτε δραστηριότητες που εκτίθενται στους
μετεωρολογικούς κινδύνους. Να ενημερώνεστε για τις αναμενόμενες μετεωρολογικές συνθήκες και να ενημερώνεστε για κάθε κίνδυνο που μπορεί να αποφευχθεί.

Πορτοκαλί:
Ο καιρός είναι επικίνδυνος. Ασυνήθιστα μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν προβλεφθεί. Ζημιές και θύματα είναι πιθανό να υπάρξουν. Να είστε προσεκτικοί και να ενημερώνεστε λεπτομερώς για τις
αναμενόμενες μετεωρολογικές συνθήκες. Να ενημερώνεστε για τους κινδύνους που μπορεί να είναι αναπόφευκτοι. Ακολουθήστε τις συμβουλές που δίνονται από τις αρμόδιες αρχές.

Κόκκινο:
Ο καιρός είναι πολύ επικίνδυνος. Εξαιρετικά έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα έχουν προβλεφθεί. Εκτεταμένες ζημιές και θύματα, συχνά σε μεγάλες περιοχές απειλώντας τη ζωή και την περιουσία. Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί και να ενημερώνεστε συχνά λεπτομερώς σχετικά με τις αναμενόμενες μετεωρολογικές συνθήκες και κινδύνους. Ακολουθήστε τις οδηγίες και τις συμβουλές που δίνονται από τις αρχές κάτω από όλες τις περιστάσεις και να προετοιμάζεστε για εξαιρετικά μέτρα.
  • Απεικονίσεις θα προστεθούν στους γεωγραφικούς χάρτες που θα προσδιορίζουν ποια μετεωρολογική παράμετρος είναι επικίνδυνη
  • Στο περιφερειακό επίπεδο της χώρας, θα παρουσιάζονται πρόσθετες πληροφορίες για την ένταση και τον χρόνο.
  • Επιπρόσθετα σε αυτήν την γραφική παρουσίαση, μια φωτογραφική εικόνα σχετική με κάθε κατάσταση και το κρίσιμο επίπεδο επαγρύπνησης θα παρουσιάζεται στο βάθος του γραφήματος. Αυτές οι φωτογραφικές εικόνες σκοπεύουν να αξιολογήσουν τον πιθανό κίνδυνο σχετικά με τη συγκεκριμένη κατάσταση καιρικής επαγρύπνησης και να ενημερώσουν καλύτερα το ευρύ κοινό.
  • Εάν οι πληροφορίες επαγρύπνησης από μια συμμετέχουσα χώρα μέσα στη βάση δεδομένων είναι ξεπερασμένες, ύποπτες ή λείπουν, αυτή η χώρα και οι περιοχές της θα έχουν χρώμα λευκό.
  • Οι χώρες που δεν συμμετέχουν στο σύστημα Meteoalarm θα εμφανίζονται στον χάρτη Ευρώπης με γκρι χρώμα.
Αλλαγή γλώσσας:  | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA