Επιλογή μετεωρολογικού φαινομένου:  
Απεικόνιση::  

περισσότερες πληροφορίες:
Norwegian Meteorological Institute

Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Προειδοποιήσεις καιρού Ευρώπης: Νορßηγία

Δελτία επαγρύπνησης - Για περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δελτία επαγρύπνησης κάθε περιοχής επιλέξτε την αντίστοιχη περιοχή

Akershus
έως 22.01.2021 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra torsdag kveld øker vinden til sørlig sterk kuling på kysten, natt til fredag periodevis liten storm. Inn over land ventes lokalt vindkast på 20-25 m/s, nær kysten vindkast på 25-30 m/s. Fredag morgen minkende.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

english:
From Thursday evening increasing to south gale force 8 on the coast, early Friday morning occasionally severe gale force 9. Inland locally wind gust 20-25 m/s, near the coast 25-30 m/s. Decreasing Frisday morning.
Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. High waves may cause damage to infrastructure and buildings in the coastal zone. The strong wind may cause locally high waves in fjords and lakes.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Be careful in coastal areas. In advance consider measures to limit damage. 

έως 22.01.2021 16:00 CET
Βροχή (Κίτρινο)
norsk:
Fra natt til torsdag og fram til fredag ettermiddag ventes mye nedbør, lokalt 40 til 50 mm på 24 timer. Snøgrensen vil variere en del, men vil stort sett være mellom 300 og 700 meter.
Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
From night to Thursday until Friday afternoon large amounts of precipitation is expected, locally 40 to 50 mm in 24 hours. Freezing level will vary, but will mainly be between 300 and 700 meter.
Risk of flooding of low-lying areas in densely populated areas. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Some journeys may have longer travel time. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Consider the need for preventive measures. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. Check road reports (175.no). Adjust the speed and use caution while driving. 

Aust-Agder
έως 22.01.2021 06:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fra onsdag kveld til fredag morgen ventes snøfokk i fjellet på grunnet kraftig vind fra sørøst og snø.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
From Wednesday evening to Friday morning blowing snow are expected in the mountain due to strong wind from south east and snow.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

έως 22.01.2021 03:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra torsdag ettermiddag til natt til fredag sørleg, seinare sørvestleg liten storm på kysten med lokalt vindkast på 25-30 m/s innover land.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

english:
Thursday afternoon to early Friday morning southerly, later southwesterly severe gale force 9 on the coast with local gust 25-30 m/s above land.
Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. High waves may cause damage to infrastructure and buildings in the coastal zone. The strong wind may cause locally high waves in fjords and lakes.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Be careful in coastal areas. In advance consider measures to limit damage. 

έως 22.01.2021 07:00 CET
Βροχή (Κίτρινο)
norsk:
Torsdag og natt til fredag ventes mye nedbør, 60-100 mm/24 timer. Lokalt kan det komme svært mye nedbør. Nedbøren vil være mest intens fra torsdag ettermiddag til natt til fredag. Snøgrensen vil variere mellom 500 og 1000 meter.
Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
Thursday to early Friday morning much precipitation is expected, 60-100 mm/24 hours. Locally very much precipitation. Precipitation vil be most intens from Thursday afternoon to early Friday morning. Freezing level wil be between 500 and 1000 meter.
Risk of flooding of low-lying areas in densely populated areas. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Some journeys may have longer travel time. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Consider the need for preventive measures. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. Check road reports (175.no). Adjust the speed and use caution while driving. 

Buskerud
έως 22.01.2021 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra torsdag kveld øker vinden til sørlig sterk kuling på kysten, natt til fredag periodevis liten storm. Inn over land ventes lokalt vindkast på 20-25 m/s, nær kysten vindkast på 25-30 m/s. Fredag morgen minkende.


Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

english:
From Thursday evening increasing to south gale force 8 on the coast, early Friday morning occasionally severe gale force 9. Inland locally wind gust 20-25 m/s, near the coast 25-30 m/s. Decreasing Frisday morning.


Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. High waves may cause damage to infrastructure and buildings in the coastal zone. The strong wind may cause locally high waves in fjords and lakes.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Be careful in coastal areas. In advance consider measures to limit damage. 

έως 22.01.2021 06:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fra onsdag kveld til fredag morgen ventes snøfokk i fjellet på grunnet kraftig vind fra sørøst og snø.Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
From Wednesday evening to Friday morning blowing snow are expected in the mountain due to strong wind from south east and snow.Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

έως 22.01.2021 16:00 CET
Βροχή (Κίτρινο)
norsk:
Fra natt til torsdag og fram til fredag ettermiddag ventes mye nedbør, lokalt 40 til 50 mm på 24 timer. Snøgrensen vil variere en del, men vil stort sett være mellom 300 og 700 meter.

Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
From night to Thursday until Friday afternoon large amounts of precipitation is expected, locally 40 to 50 mm in 24 hours. Freezing level will vary, but will mainly be between 300 and 700 meter.

Risk of flooding of low-lying areas in densely populated areas. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Some journeys may have longer travel time. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Consider the need for preventive measures. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. Check road reports (175.no). Adjust the speed and use caution while driving. 

Finnmark
έως 23.01.2021 07:00 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
norsk:
Lokalt moderat ising på skip er ventet i kyst- og fjordstrøk fra sent onsdag kveld.
Rask nok isvekst kan føre til at en liten båt mister stabiliteten, velter og synker. For større båter ventes glatte dekk, gelender, stiger og nedisete redningsbåter og annet redningsutstyr. Isingen kan ødelegge radiokommunikasjonen hvis antennene fryser. Moderat isvekst på fronten/styrhuset til skipet.

Fjern is fra båten.

english:
Locally moderate vessel icing is expected in coast- and fjordareas from late Wednesday evening.
Rapid ice accumulation on a small boat may cause it to lose its stability, tip over and sink. For ships the issue is more directed towards slippery decks, handrailing, ladders, iced down safety boats and safety equipment. Ice accumulation may also damage radio communication if the antennas are freezing. Moderate ice accumulation on the bow/bridge of the ship.

Remove ice from the boat. 

Hedmark
έως 22.01.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Torsdag og frem til fredag formiddag ventes det mye snø i høyden. Snøgrensen vil variere i perioden, og på det høyeste vil den ligge rundt 400 meter. I høyden der alt kommer som snø kan det lokalt komme over 40 cm i løpet av perioden.

Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
From Thursday to late Friday morning heavy snowfall are expected. The snow line will vary up to 400 meters. Locally over 40 cm snow are expected.

Vulnerable infrastructure can be affected due to accumulation of snow. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Vulnerable installations and objects should be protected. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Hordaland
έως 22.01.2021 06:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fra onsdag kveld til fredag morgen ventes snøfokk i fjellet på grunnet kraftig vind fra sørøst og snø.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
From Wednesday evening to Friday morning blowing snow are expected in the mountain due to strong wind from south east and snow.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Møre og Romsdal
έως 22.01.2021 06:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fra onsdag kveld til fredag morgen ventes snøfokk i fjellet på grunnet kraftig vind fra sørøst og snø.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
From Wednesday evening to Friday morning blowing snow are expected in the mountain due to strong wind from south east and snow.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Nord-Trøndelag
έως 22.01.2021 12:00 CET
Άνεµος (Πορτοκαλί)
norsk:
Fra torsdag morgen ventes østlig liten storm 22 m/s utsatte steder, med lokalt svært kraftige vindkast 30-40 m/s. Gradvis minkende vind fredag formiddag.
Gjenstander kan bli tatt av vinden eller blåse over. Fare for skade på bygninger og infrastruktur. Kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport forventes. Broer kan bli stengt. Mange reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen vil bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Fest alle løse gjenstander. Unngå ferdsel på utsatte steder. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Vurder om reisen er nødvendig. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
From Thursday morning expected east strong gale force 9 in exposed places with locally very strong gusts 30-40 m/s. Decreasing wind late Friday morning, first in south.
Larger loose items may be taken by the wind. Risk of damage to buildings and infrastructure. Cancelled departures for ferry, plane, or other transport expected. Bridges may be closed. Many journeys may have longer travel times. The power supply will be impacted, due to tree(s) falling over. Roads may be closed due to trees or other objects in the road. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Secure all loose objects. Avoid exposed places. Allow a lot of extra time for transportation and driving. Consider whether the journey is necessary. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Nordland
έως 22.01.2021 18:00 CET
Άνεµος (Κόκκινο)
norsk:
Fra torsdag ettermiddag øst og sørøstlig storm med ekstremt kraftige vindkast lokalt på 35-50 m/s. Det ventes sterkest vind fra torsdag ettermiddag fram til fredag kveld. Det vil være store variasjoner i vindstyrke. Noen steder vil få veldig lite vind samtidig som andre steder får ekstremt kraftige vindkast. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i -10 til -15 grader. Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip.
Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges. Takstein og takplater blåser av hus og bygninger. Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid. Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket. Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Følg råd fra beredskapsmyndigheter. Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no). Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

english:
From Thursday afternoon east and southeasterly storm with extreme gust locally with 35-50 m/s. There are expected strongest winds from Thursday afternoon until Friday evening. There will be large variations in wind speed. Some places may have calm conditions while other places experience extreme wind gusts. In addition the temperature at exposed places is expected to be in -the range of 10 to -15 degrees. The combination storm and low temperatures could cause challenges for power delivery, there is potenial for frost bite and risk of moderate to severe icing on ships.
It is dangerous to be outdoors, and unusually large damage to buildings, infrastructure, forests and power supplies is expected. Expect cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Ceiling tiles blow off houses and buildings. Allow a lot of extra time for transportation and driving, even for short journeys. The power supply locally will be significantly affected. Many roads may be closed due to trees or other objects. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. The strong wind may cause locally high waves in fjords and lakes.

Follow the advice of emergency authorities. If you MUST drive, follow the advice from the Norwegian Public Roads Administration and check road reports (175.no). Follow advice and check status from transport operators. Prepare your home for a potentially long power outage. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. In advance consider measures to limit damage. 

έως 23.01.2021 00:00 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Κίτρινο)
norsk:
Lokalt moderat ising er ventet på båter i kyst- og fjordstrøkene fra torsdag morgen fra Nord-Helgeland og norover.
Rask nok isvekst kan føre til at en liten båt mister stabiliteten, velter og synker. For større båter ventes glatte dekk, gelender, stiger og nedisete redningsbåter og annet redningsutstyr. Isingen kan ødelegge radiokommunikasjonen hvis antennene fryser. Moderat isvekst på fronten/styrhuset til skipet.

Fjern is fra båten.

english:
Locally moderate vessel icing is expected in coastal and fjord districts from Thursday morning in North Helgeland, Salten, Lofoten, Ofoten and Vesterålen.
Rapid ice accumulation on a small boat may cause it to lose its stability, tip over and sink. For ships the issue is more directed towards slippery decks, handrailing, ladders, iced down safety boats and safety equipment. Ice accumulation may also damage radio communication if the antennas are freezing. Moderate ice accumulation on the bow/bridge of the ship.

Remove ice from the boat. 

Oppland
έως 22.01.2021 13:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Torsdag og frem til fredag formiddag ventes det mye snø i høyden. Snøgrensen vil variere i perioden, og på det høyeste vil den ligge rundt 400 meter. I høyden der alt kommer som snø kan det lokalt komme over 40 cm i løpet av perioden.
Sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden. Noen reiser vil kunne få lengre reisetid. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier.

Beskytt sårbare installasjoner og gjenstander som ikke tåler den ventede snømengden. Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

english:
From Thursday to late Friday morning heavy snowfall are expected. The snow line will vary up to 400 meters. Locally over 40 cm snow are expected.
Vulnerable infrastructure can be affected due to accumulation of snow. Travel time may increase on some journeys. Local driving conditions may become difficult. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads.

Vulnerable installations and objects should be protected. Allow some extra time for transportation and driving. Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. 

Oslo
έως 22.01.2021 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra torsdag kveld øker vinden til sørlig sterk kuling på kysten, natt til fredag periodevis liten storm. Inn over land ventes lokalt vindkast på 20-25 m/s, nær kysten vindkast på 25-30 m/s. Fredag morgen minkende.

Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

english:
From Thursday evening increasing to south gale force 8 on the coast, early Friday morning occasionally severe gale force 9. Inland locally wind gust 20-25 m/s, near the coast 25-30 m/s. Decreasing Frisday morning.

Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. High waves may cause damage to infrastructure and buildings in the coastal zone. The strong wind may cause locally high waves in fjords and lakes.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Be careful in coastal areas. In advance consider measures to limit damage. 

έως 22.01.2021 16:00 CET
Βροχή (Κίτρινο)
norsk:
Fra natt til torsdag og fram til fredag ettermiddag ventes mye nedbør, lokalt 40 til 50 mm på 24 timer. Snøgrensen vil variere en del, men vil stort sett være mellom 300 og 700 meter.
Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
From night to Thursday until Friday afternoon large amounts of precipitation is expected, locally 40 to 50 mm in 24 hours. Freezing level will vary, but will mainly be between 300 and 700 meter.
Risk of flooding of low-lying areas in densely populated areas. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Some journeys may have longer travel time. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Consider the need for preventive measures. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. Check road reports (175.no). Adjust the speed and use caution while driving. 

Rogaland
έως 22.01.2021 06:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fra onsdag kveld til fredag morgen ventes snøfokk i fjellet på grunnet kraftig vind fra sørøst og snø.Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
From Wednesday evening to Friday morning blowing snow are expected in the mountain due to strong wind from south east and snow.Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

έως 22.01.2021 07:00 CET
Βροχή (Κίτρινο)
norsk:
Torsdag og natt til fredag ventes mye nedbør, 60-100 mm/24 timer. Lokalt kan det komme svært mye nedbør. Nedbøren vil være mest intens fra torsdag ettermiddag til natt til fredag. Snøgrensen vil variere mellom 500 og 1000 meter.


Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
Thursday to early Friday morning much precipitation is expected, 60-100 mm/24 hours. Locally very much precipitation. Precipitation vil be most intens from Thursday afternoon to early Friday morning. Freezing level wil be between 500 and 1000 meter.


Risk of flooding of low-lying areas in densely populated areas. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Some journeys may have longer travel time. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Consider the need for preventive measures. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. Check road reports (175.no). Adjust the speed and use caution while driving. 

Sogn og Fjordane
έως 22.01.2021 06:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fra onsdag kveld til fredag morgen ventes snøfokk i fjellet på grunnet kraftig vind fra sørøst og snø.

Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
From Wednesday evening to Friday morning blowing snow are expected in the mountain due to strong wind from south east and snow.

Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Sør-Trøndelag
έως 22.01.2021 06:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fra onsdag kveld til fredag morgen ventes snøfokk i fjellet på grunnet kraftig vind fra sørøst og snø.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
From Wednesday evening to Friday morning blowing snow are expected in the mountain due to strong wind from south east and snow.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

Telemark
έως 22.01.2021 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra torsdag kveld øker vinden til sørlig sterk kuling på kysten, natt til fredag periodevis liten storm. Inn over land ventes lokalt vindkast på 20-25 m/s, nær kysten vindkast på 25-30 m/s. Fredag morgen minkende.
Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

english:
From Thursday evening increasing to south gale force 8 on the coast, early Friday morning occasionally severe gale force 9. Inland locally wind gust 20-25 m/s, near the coast 25-30 m/s. Decreasing Frisday morning.
Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. High waves may cause damage to infrastructure and buildings in the coastal zone. The strong wind may cause locally high waves in fjords and lakes.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Be careful in coastal areas. In advance consider measures to limit damage. 

έως 22.01.2021 06:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fra onsdag kveld til fredag morgen ventes snøfokk i fjellet på grunnet kraftig vind fra sørøst og snø.
Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
From Wednesday evening to Friday morning blowing snow are expected in the mountain due to strong wind from south east and snow.
Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

έως 22.01.2021 16:00 CET
Βροχή (Κίτρινο)
norsk:
Fra natt til torsdag og fram til fredag ettermiddag ventes mye nedbør, lokalt 40 til 50 mm på 24 timer. Snøgrensen vil variere en del, men vil stort sett være mellom 300 og 700 meter.Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
From night to Thursday until Friday afternoon large amounts of precipitation is expected, locally 40 to 50 mm in 24 hours. Freezing level will vary, but will mainly be between 300 and 700 meter.Risk of flooding of low-lying areas in densely populated areas. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Some journeys may have longer travel time. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Consider the need for preventive measures. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. Check road reports (175.no). Adjust the speed and use caution while driving. 

Troms
έως 22.01.2021 18:00 CET
Άνεµος (Κόκκινο)
norsk:
Fra torsdag ettermiddag øst og sørøstlig storm med ekstremt kraftige vindkast lokalt på 35-50 m/s. Det ventes sterkest vind fra torsdag ettermiddag fram til fredag kveld. Det vil være store variasjoner i vindstyrke. Noen steder vil få veldig lite vind samtidig som andre steder får ekstremt kraftige vindkast. I tillegg vil temperaturen på utsatte steder kunne komme ned i -10 til -15 grader. Kombinasjonen storm og lave temperaturer vil kunne gi utfordringer for strømforsyningen, potensiale for stor forfrysningsfare og fare for moderat til sterk ising på skip.

Det er farlig å være utendørs, og det ventes uvanlig stor skade på bygninger, infrastruktur, skog og strømnett. Stor fare for innstillinger av flyavganger, båter og annen transport. Broer kan stenges. Takstein og takplater blåser av hus og bygninger. Mange reiser vil kunne få betydelig lenger reisetid. Strømforsyningen lokalt vil bli betydelig påvirket. Mange veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Følg råd fra beredskapsmyndigheter. Om du MÅ kjøre, følg råd fra Statens Vegvesen og sjekk veimeldinger (175.no). Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Gjør hjemmet klar for et potensielt lengre strømbrudd. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

english:
From Thursday afternoon east and southeasterly storm with extreme gust locally with 35-50 m/s. There are expected strongest winds from Thursday afternoon until Friday evening. There will be large variations in wind speed. Some places may have calm conditions while other places experience extreme wind gusts. In addition the temperature at exposed places is expected to be in -the range of 10 to -15 degrees. The combination storm and low temperatures could cause challenges for power delivery, there is potenial for frost bite and risk of moderate to severe icing on ships.

It is dangerous to be outdoors, and unusually large damage to buildings, infrastructure, forests and power supplies is expected. Expect cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Ceiling tiles blow off houses and buildings. Allow a lot of extra time for transportation and driving, even for short journeys. The power supply locally will be significantly affected. Many roads may be closed due to trees or other objects. Blowing snow causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. The strong wind may cause locally high waves in fjords and lakes.

Follow the advice of emergency authorities. If you MUST drive, follow the advice from the Norwegian Public Roads Administration and check road reports (175.no). Follow advice and check status from transport operators. Prepare your home for a potentially long power outage. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. In advance consider measures to limit damage. 

έως 23.01.2021 00:00 CET
Παράκτια επικίνδυνα φαινόµενα (Πορτοκαλί)
norsk:
Lokalt moderat til sterk ising er ventet på båter i kyst- og fjordstrøkene.
Rask nok isvekst kan føre til at en liten båt mister stabiliteten, velter og synker. For større båter ventes glatte dekk, gelender, stiger og nedisete redningsbåter og annet redningsutstyr. Isingen kan ødelegge radiokommunikasjonen hvis antennene fryser. Kraftig isvekst på fronten/styrhuset til skipet.

Fjern is raskt fra båten.

english:
Locally moderate to severe vessel icing is expected in coastal and fjord districts.
Rapid ice accumulation on a small boat may cause it to lose its stability, tip over and sink. For ships the issue is more directed towards slippery decks, handrailing, ladders, iced down safety boats and safety equipment. Ice accumulation may also damage radio communication if the antennas are freezing. High ice accumulation on the bow/bridge of the ship.

Rapidly remove ice from the boat. 

Vest-Agder
έως 22.01.2021 06:00 CET
Χιόνι/Πάγος (Κίτρινο)
norsk:
Fra onsdag kveld til fredag morgen ventes snøfokk i fjellet på grunnet kraftig vind fra sørøst og snø.


Redusert sikt. Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet snø som pakker seg i veibanen. Kolonnekjøring kan bli innført og/eller veier kan bli stengte på kort varsel.

Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

english:
From Wednesday evening to Friday morning blowing snow are expected in the mountain due to strong wind from south east and snow.


Reduced visibility. Local driving conditions may become difficult due to snow accumulating on the road. Expect convoys and/or closed roads on short notice.

Allow extra time for transportation and driving. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Use tires fit for winter conditions and use caution while driving. Avoid unnecessary journeys to exposed places. 

έως 22.01.2021 03:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra torsdag ettermiddag til natt til fredag sørleg, seinare sørvestleg liten storm på kysten med lokalt vindkast på 25-30 m/s innover land.

Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Broer kan bli stengt. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og/eller stengte veier. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

english:
Thursday afternoon to early Friday morning southerly, later southwesterly severe gale force 9 on the coast with local gust 25-30 m/s above land.

Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Bridges may be closed. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. Blowing snow at higher altitudes causes reduced visibility and possibly convoys and/or closed roads. High waves may cause damage to infrastructure and buildings in the coastal zone. The strong wind may cause locally high waves in fjords and lakes.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Be careful in coastal areas. In advance consider measures to limit damage. 

έως 22.01.2021 07:00 CET
Βροχή (Κίτρινο)
norsk:
Torsdag og natt til fredag ventes mye nedbør, 60-100 mm/24 timer. Lokalt kan det komme svært mye nedbør. Nedbøren vil være mest intens fra torsdag ettermiddag til natt til fredag. Snøgrensen vil variere mellom 500 og 1000 meter.

Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
Thursday to early Friday morning much precipitation is expected, 60-100 mm/24 hours. Locally very much precipitation. Precipitation vil be most intens from Thursday afternoon to early Friday morning. Freezing level wil be between 500 and 1000 meter.

Risk of flooding of low-lying areas in densely populated areas. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Some journeys may have longer travel time. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Consider the need for preventive measures. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. Check road reports (175.no). Adjust the speed and use caution while driving. 

Vestfold
έως 22.01.2021 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra torsdag kveld øker vinden til sørlig sterk kuling på kysten, natt til fredag periodevis liten storm. Inn over land ventes lokalt vindkast på 20-25 m/s, nær kysten vindkast på 25-30 m/s. Fredag morgen minkende.Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

english:
From Thursday evening increasing to south gale force 8 on the coast, early Friday morning occasionally severe gale force 9. Inland locally wind gust 20-25 m/s, near the coast 25-30 m/s. Decreasing Frisday morning.Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. High waves may cause damage to infrastructure and buildings in the coastal zone. The strong wind may cause locally high waves in fjords and lakes.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Be careful in coastal areas. In advance consider measures to limit damage. 

έως 22.01.2021 16:00 CET
Βροχή (Κίτρινο)
norsk:
Fra natt til torsdag og fram til fredag ettermiddag ventes mye nedbør, lokalt 40 til 50 mm på 24 timer. Snøgrensen vil variere en del, men vil stort sett være mellom 300 og 700 meter.


Fare for overvann i tettbygde områder. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Noen reiser vil kunne få lenger reisetid. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Vurder behov for forebyggende tiltak. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Tilpass farten og kjør etter forholdene.

english:
From night to Thursday until Friday afternoon large amounts of precipitation is expected, locally 40 to 50 mm in 24 hours. Freezing level will vary, but will mainly be between 300 and 700 meter.


Risk of flooding of low-lying areas in densely populated areas. Locally difficult driving conditions, especially at waterways. Roads may be closed. Some journeys may have longer travel time. Road conditions affected with road spray and hydroplaning in some places.

Consider the need for preventive measures. The need for emergency preparedness shall be assessed continuously by emergency response actors. Check road reports (175.no). Adjust the speed and use caution while driving. 

Østfold
έως 22.01.2021 08:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra torsdag kveld øker vinden til sørlig sterk kuling på kysten, natt til fredag periodevis liten storm. Inn over land ventes lokalt vindkast på 20-25 m/s, nær kysten vindkast på 25-30 m/s. Fredag morgen minkende.

Løse gjenstander kan blåse avgårde. Mulighet for kansellerte avganger for ferje, fly eller annen transport. Enkelte reiser vil kunne få lenger reisetid. Strømforsyningen kan bli påvirket, for eksempel som følge av trær som knekker eller kommer i kontakt med strømnettet. Enkelte veier kan bli stengt på grunn av trær eller andre objekter i veibanen. Høye bølger kan gi skade på infrastruktur og bygninger i standsonen. Den sterke vinden kan gi lokalt høye bølger i fjordstrøk og innsjøer.

Sikre løse gjenstander. Unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder. Følg råd og sjekk status fra transportaktører. Sjekk veimeldinger (175.no). Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsona og på sjøen. På forhånd vurder tiltak for å begrense skade.

english:
From Thursday evening increasing to south gale force 8 on the coast, early Friday morning occasionally severe gale force 9. Inland locally wind gust 20-25 m/s, near the coast 25-30 m/s. Decreasing Frisday morning.

Loose items may be taken by the wind. Possibly cancelled departures for ferry, plane, or other transport. Some journeys may have longer travel times. The power supply may be impacted, due to tree(s) falling over. Some roads may be closed due to trees or other objects in the road. High waves may cause damage to infrastructure and buildings in the coastal zone. The strong wind may cause locally high waves in fjords and lakes.

Secure loose objects. Avoid unnecessary journeys to exposed places. Follow advice and check status from transport operators. Check road reports (175.no). Be careful in coastal areas. In advance consider measures to limit damage. 

Coasts:
Aust-Agder kyst
έως 21.01.2021 22:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Torsdag formiddag økning til sørøstlig stiv kuling 15, fra om ettermiddagen sørlig periodevis sterk kuling 20, forbigående liten storm 22 vest for Lindesnes.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Late thursday morning increasing southeast near gale force 7, from in the afternoon south occasionally gale force 8, temporary strong gale force 9 west of Lindesnes.
If the engine stops you can float towards land. If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Finnmark kyst
έως 21.01.2021 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
I dag, onsdag, fremdeles sørøstlig stiv kuling 15 m/s utsatte steder. Fra natt til torsdag periodevis sterk kuling 20 m/s.


Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Vurder å la båten ligge.

english:
Today, Wednesday, still southeast near gale force 7 in exposed places. From early Thursday morning occasionally gale force 8.


Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Hordaland kyst
έως 21.01.2021 23:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra torsdag morgen søraust periodevis stiv kuling 15 m/s, torsdag ettermiddag dreiende austlig. Seint torsag kveld minkende.

Grov sjø og hvitt skum fra bølgetopper som brekker.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
From Thursday morning southeast occasionally near gale force 7, Thursday afternoon veering east. Late torsag evening decreasing.

Sea heaps up. Moderate amounts of airborne spray.

Do not go out at sea in a small boat. 

Nord-Trøndelag kyst
έως 22.01.2021 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
I dag, torsdag, fortsatt øst eller sørøst stiv til sterk kuling 20 m/s, til dels liten storm 22 i nord. Fra natt til fredag sørøst stiv til sterk kuling 20.
Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Today, Thursday, still east or southeasterly near gale force 7 to gale force 8, at times strong gale force 9 in the northern part. From early Friday morning southeasterly near gale force 7 to gale force 8.
High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Nordland kyst
έως 21.01.2021 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
I dag, onsdag, fremdeles sørøstlig stiv kuling 15 m/s utsatte steder. Natt til torsdag økning til sørøstlig sterk kuling 20 m/s.


Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Vurder å la båten ligge.

english:
Today, Wednesday, still southeast near gale force 7, in exposed places. Early Thursday morning increasing southeast gale force 8.


Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Rogaland kyst
έως 22.01.2021 11:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
I dag, torsdag, søraust stiv til sterk kuling 20 m/s, i ettermiddag økning til sørlig liten storm 22. I kveld minking til sørvest sterk kuling 20, først nord for Obrestad. Fredag formiddag minkende, først i nord.
Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Today, Thursday, southeast near gale force 7 to gale force 8, this afternoon increasing south strong gale force 9. This evening decreasing southwest gale force 8, first north of Obrestad. Late Friday morning decreasing, first in northern parts.
High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Sør-Trøndelag kyst
έως 22.01.2021 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
I dag, torsdag, fortsatt øst eller sørøst stiv til sterk kuling 20 m/s, til dels liten storm 22 i nord. Fra natt til fredag sørøst stiv til sterk kuling 20.

Høye bølger. Sjøen begynner å rulle. Sjørokket kan minske synsvidden.

Ikke dra ut i småbåt.

english:
Today, Thursday, still east or southeasterly near gale force 7 to gale force 8, at times strong gale force 9 in the northern part. From early Friday morning southeasterly near gale force 7 to gale force 8.

High waves whose crests sometimes roll over. Airborne spray may reduce visibility.

Do not go out at sea in a small boat. 

Telemark kyst
έως 21.01.2021 22:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra tidlig torsdag ettermiddag sørøstlig stiv kuling 15, om kvelden sørlig periodevis sterk kuling 20.


Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
From early Thursday afternoon southeast near gale force 7, in the evening south occasionally gale force 8.


If the engine stops you can float towards land. If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Troms kyst
έως 21.01.2021 12:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
I dag, onsdag, fremdeles sørøstlig stiv kuling 15 m/s utsatte steder. Fra natt til torsdag periodevis sterk kuling 20 m/s.

Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Middels høye bølger. Bølgekammene er ved å brytes opp til sjørokk.

Vurder å la båten ligge.

english:
Today, Wednesday, still southeast near gale force 7 in exposed places. From early Thursday morning occasionally gale force 8.

Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Moderately high waves with breaking crests forming spindrift. Considerable airborne spray.

It is not recommended to be at sea in a small boat. 

Vest-Agder kyst
έως 21.01.2021 22:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Torsdag formiddag økning til sørøstlig stiv kuling 15, fra om ettermiddagen sørlig periodevis sterk kuling 20, forbigående liten storm 22 vest for Lindesnes.

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Sjøen bygger seg opp og det kan være farlig å være ute i småbåt. Meget høye bølger. Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
Late thursday morning increasing southeast near gale force 7, from in the afternoon south occasionally gale force 8, temporary strong gale force 9 west of Lindesnes.

If the engine stops you can float towards land. If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Moderate waves. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Very high waves. Considerable tumbling of waves with heavy impact. Reduced visibility.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Vestfold kyst
έως 21.01.2021 22:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra tidlig torsdag ettermiddag sørøstlig stiv kuling 15, om kvelden sørlig periodevis sterk kuling 20.

Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
From early Thursday afternoon southeast near gale force 7, in the evening south occasionally gale force 8.

If the engine stops you can float towards land. If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Østfold kyst
έως 21.01.2021 22:00 CET
Άνεµος (Κίτρινο)
norsk:
Fra tidlig torsdag ettermiddag sørøstlig stiv kuling 15, om kvelden sørlig periodevis sterk kuling 20.
Ved motorstopp kan man drive raskt mot land. Ved motorstopp kan man drive raskt mot land, det er farlig å være ute i småbåt. Høye bølger. Det er farlig å være ute i småbåt.

Vurder å la båten ligge. Ikke dra ut i småbåt.

english:
From early Thursday afternoon southeast near gale force 7, in the evening south occasionally gale force 8.
If the engine stops you can float towards land. If the engine stops you can float away from land. Risk of dangerous situations when in a small boat at sea. Large waves. High risk of dangerous situations when in a small boat at sea.

It is not recommended to be at sea in a small boat. Do not go out at sea in a small boat. 

Caption:
Αλλαγή γλώσσας:   | BG | BS | CZ | DA | DE | EE | EN | ES | ES | ES | FI | FR | GR | HE | HR | HU | IS | IT | LT | LV | ME | MK | MT | NL | NO | PL | PT | RO | RS | SE | SK | SL | VA