Projekti u tijeku


Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH − METMONIC

Web stranica projekta www.metmonic.hr

Naziv projekta Projekt modernizacije meteorološke motriteljske mreže u RH − METMONIC
KK.05.1.1.01.0001
Modernisation of the National Weather Observation Network in Croatia − METMONIC
Kratki opis projekta Svrha projekta METMONIC je uspostava suvremenog i kvalitetnog sustava automatskih prizemnih meteoroloških postaja, oceanografskih plutača i daljinskih sustava mjerenja atmosfere, uključivši sustav meteoroloških radara, na više od 400 lokacija, kako bi se osigurao sljediv, reprezentativan, visokokvalitetan, pouzdan i pravovremen podatak o stanju atmosfere i mora na čitavom području Republike Hrvatske.
Time će se omogućiti kontinuirano praćenje vremena, klime i klimatskih promjena te upozorenja na opasne vremenske prilike, s ciljem podrške sustavima prilagodbe na klimatske promjene i djelovanja u slučaju prirodnih nepogoda, čime se ostvaruje izravna podrška održivom razvoju te povećanju sigurnosti i očuvanju ljudskih života i dobara.
Analiza trenutnog stanja meteorološke motriteljske mreže te tehničkih, informacijskih i organizacijskih sustava koji je podržavaju potvrdila je da postoji velika potreba za povećanjem dostupnosti mjerenih podataka klimatoloških varijabli i analiza klimatskih prilika za potrebe različitih grana gospodarstva i javnih djelatnosti.
Potreba realizacije projekta METMONIC opravdana je i podržana kroz nekoliko ključnih nacionalnih dokumenata od kojih se ističu:
 • Strateški plan MZOE za razdoblje 2017. - 2019. (MZOE, 2016.)
 • 6. nacionalno izvješće Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih Naroda o promjeni klime (NN 18/2014)
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13)
Međunarodne obaveze DHMZ-a na polju aktivnosti i izvještavanja o klimi i klimatskim promjenama slijede načela Okvirne konvencije Ujedinjenih Naroda o promjeni klime (UNFCCC, 1992), dijelom i kroz redovita nacionalna izvješća o stanju klime i klimatskim promjenama prema UNFCCC-u (MZOIP, 2013.).
Ključne komponente projekta su:
 1. Modernizacija i unaprjeđenje prizemnih meteoroloških mjerenja
 2. Modernizacija i unaprjeđenje visinskih meteoroloških mjerenja
 3. Modernizacija i unaprjeđenje mreže radarskih mjerenja
 4. Uspostava meteorološko-oceanografskog sustava mjerenja
 5. Unaprjeđenje i modernizacija sustava prihvata, obrade, kontrole i pohrane podataka i osiguranje dostupnosti podataka
 6. Unaprjeđenje umjernog meteorološkog laboratorija
 7. Unaprjeđenje praćenja opterećenja ekosustava elementima u tragovima
Modernizacijom motriteljske mreže u svim segmentima motriteljskog sustava, osigurat će se potpuna i homogena pokrivenost meteorološkim, oceanografskim i radarskim mjerenjima kopna i teritorijalnog mora, javna dostupnost svih mjerenih podataka te moderna i sveobuhvatna sposobnost umjeravanja motriteljskih osjetnika.
Projekt će značajno doprinijeti:
 • unaprjeđenju upozorenja na prirodne nepogode i katastrofe
 • razvoju ljudskih, tehničkih i znanstvenih kapaciteta
 • međunarodnoj razmjeni informacija
 • razvoju proizvoda prilagođenih potrebama korisnika u cilju održivog razvoja te
 • modernizaciji svih komponenti motriteljskog sustava DHMZ-a, lakšoj dostupnosti njegovih arhiva i baza te prateće infrastrukture.
Aktualni i arhivirani podaci će biti javno dostupni na stranicama DHMZ-a te će služiti znanstveno-istraživačkim institucijama, nevladinim organizacijama i zainteresiranim korisnicima podataka za istraživanja o klimatskim promjenama i njihovom utjecaju na ranjive sektore.
Project summary The purpose of the strategic project "Modernisation of the National Weather Observation Network in Croatia − METMONIC" is the establishment of a modern and high quality system of automatic surface meteorological stations, meteorological-oceanographic buoys and remote measurement systems, including meteorological radars. In total, 410 modern automatic meteorological systems will provide traceable, reliable, high quality and timely information on the state of the atmosphere and the sea throughout the territory of the Republic of Croatia.
This will allow continuous monitoring of weather, climate and climate change and will improve early-warning of hazardous weather in order to support adaptation systems to climate change and natural disasters, thus providing direct support to sustainable development, increasing security and preserving human lives and goods.
Analysis of the current meteorological observation network and its supporting technical, informational and organizational systems confirms that there is a great need to increase the availability of measured climate variables as well as the analyses of climate conditions for the needs of different economic branches and public activities.
The need to carry out the METMONIC project is justified and supported through several national documents, of which the following are emphasized:
 • the Strategic Plan of the Ministry of Environment and Energy for the period 2017 - 2019 (MZOE, 2016),
 • Sixth National Communication and First Biennial Report of the Republic of Croatia under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (NN 18/2014),
 • Law on National Spatial Data Infrastructure (NN 56/13)
The international obligations of the DHMZ in the field of climate change follow the principles of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC, 1992), article 4g, partly also through regular national reports on climate and climate change under the UNFCCC (MZOIP, 2013).
The key components of the project are:
 1. Modernization and improvement of surface meteorological measurements
 2. Modernization and improvement of upper-air meteorological measurements
 3. Modernization and improvement of the meteorological radar network
 4. Establishment of a measurement system of meteorological-oceanographic buoys
 5. Enhancement and modernization of the system for receiving, processing, controlling and storing data and ensuring data availability
 6. Improvement of the meteorological calibration laboratory
 7. Improvements in monitoring of trace elements in the ecosystem
Modernization of the observation network in all segments of the observation system will ensure full and homogeneous coverage of the land and the territorial sea with meteorological, oceanographic and radar measurements, enable the availability of all measured data for public, as well as the modern and comprehensive ability to calibrate observation sensors.
The project will significantly contribute to:
 • improvement of early-warnings to severe weather and natural disasters
 • development of human, technical and scientific capacities
 • international exchange of information
 • developing products tailored to the needs of users in order to achieve sustainable development
 • modernization of all components of the DHMZ observation system, easier access to its archives and databases and accompanying infrastructure.
Current and archived data will be publicly available on the DHMZ website and will serve research institutions, non-governmental organizations and interested users, especially in the research related to climate change and its impact on vulnerable sectors.
Cilj projekta Uspostava suvremenog i kvalitetnog sustava automatskih prizemnih meteoroloških postaja, oceanografskih plutača i daljinskih sustava mjerenja atmosfere, uključivši sustav meteoroloških radara, na više od 400 lokacija za 100 % pokrivenosti kopnenog i morskog teritorija RH meteorološkim mjerenjima.
Ključne riječi praćenje klime, podrška sustavima prilagodbe na klimatske promjene, upozorenja na opasne vremenske prilike, prizemne meteorološke postaje, visinske meteorološke postaje, meteorološki radari, meteorološko-oceanografske plutače, dostupnost podataka
climate monitoring, support to climate change adaptation systems, severe weather warnings, surface meteorological stations, upper-air meteorological measurements, meteorological radars, meteorological-oceanographic buoys, data availability
Odgovorna osoba dr. sc. Branka Ivančan-Picek, ravnateljica
e-mail: kabinet(at)cirus.dhz.hr
Voditelji projekta mr. sc. Stjepan Ivatek-Šahdan, voditelj projekta
e-mail: metmonic(at)cirus.dhz.hr
tel: +385 (0) 91 4565 790
Trajanje 1. listopada 2017. - 31. prosinca 2024.
Podaci o financiranju Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 343.914.506,50 HRK (45.251.908,75 €)
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) 85 %
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) 15 %
Aktivnosti


Više o projektu
Svečanost otvaranja projekta METMONIC - prezentacija